Manentana ny kristianina rehetra maneran-tany ny Papa François amin'ity volana mey ity hanandratra vavaka miaraka amin'i Masina Maria, mba hitsahatra ny valanaretina Covid-19. Izao fitsapana izao no hanehoantsika ny finoantsika tsy azo hozongozonina

sy hanamafisantsika ny fanantenantsika ary hanaovantsika asa fanehoam-pitiavana na ara-batana na ara-panahy ho fanampiana ny hafa. Fiombonam-bavaka isan'andro amin'ny alalan'ny rozery, miaraka amin'ireo kristianina ao amin'ny "sanctuaires mariaux" miisa telopolo maneran-tany.

Ireo hanolorana vavaka isanandro

 • 01 mai : Ho an'ireo nodimandry
  02 mai : Ho an'ireo tsy mba afaka mamangy ny fianakaviany
  03 mai : Ho an'ireo voan'ny areti-mifindra sy marary
  04 mai : Ho an'ireo vehivavy bevohoka sy ireo zaza vao teraka
  05 mai : Ho an'ny ankizy sy ireo zatovo
  06 mai : Ho an'ny tanora
  07 mai : Ho an'ny fianakaviana
  08 mai : Ho an’ireo misehatra amin’ny tontolon’ny fifandraisana
  09 mai : Ho an’ireo zokiolona
  10 mai : Ho an’ireo manana fahasembanana
  11 mai : Ho an’ireo mahantra tsy mana-kialofana sy ireo sahirana ara-toekarena
  12 mai : Ho an’ireo manirery sy very fanantenana
  13 mai : Ho an’ireo voafonja
  14 mai : Ho an’ireo mpikaroka sy toera-pikarohana fanafody
  15 mai : Ho an’ireo mpifindra monina
  16 mai : Ho an’ireo iharan’ny herisetra sy fanondranana olona
  17 mai : Ho an’ny mpitondra firenena sy fikambanana iraisam-pirenena
  18 mai : Ho an’ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy
  19 mai : Ho an’ireo mponina any amin’ny tany miady sy ho an’ny fandriampahalemana maneran-tany
  20 mai : Ho an’ny farmasianina sy ireo olona rehetra mikatroka amin’ny tontolon’ny fahasalamana
  21 mai : Ho an’ireo mpandraharaha amin’ny fanampiana ara-tsosialy
  22 mai : Ho an’ireo mpilatsaka an-tsitra-po
  23 mai : Ho an’ireo mpitandro ny filaminana, ny tafika sy ny mpamojy voina
  24 mai : Ho an’ireo miantoka ny asa ilaina maika
  25 mai : Ho an’ireo mpampianatra, mpianatra sy mpanabe
  26 mai : Ho an’ireo mpiasa sy mpandraharaha
  27 mai : Ho an’ireo tsy an’asa
  28 mai : Ho an’ny Papa sy ny eveka ary ny pretra sy diakra
  29 mai : Ho an’ireo ao amin’ny fiainana voatokana
  30 mai : Ho an’ny Eglizy
  31 mai : Ho an’ny fitsaharan’ny valanaretina sy ny fiveran’ny fiainan’ny fiaraha-monina sy ny tontolon’ny asa amin’ny laoniny

Vavaka famaranana

Hitalohantsika ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'ity vavaka hiarahantsika amin'i Masina Maria ity, eo am-pamaranana ny vavaka isan'andro.

"Izahay mifefy aminao, ry Reny Masin'Andriamanitra,

Amin'izao toe-javatra mampitebiteby, feno fijaliana sy ahiahy izay mihatra amin'izao tontolo izao, dia mitodika any aminao izahay, ry Renin'Andriamanitra sady Reninay, ary mitady fialofana eo ambanin'ny fiarovanao .

Ry Maria Virjiny ô, topazo ny masonao be famindram-po izahay, ao anatin’izao areti-mandringana coronavirus izao, ary herezo ireo namoy sy mitomany ny havan-tiana nondaosin’ny fahafatesana, izay nalevina tamin'ny fomba mahavaky fo ny sasany tamin’izy ireny. Tohano ireo izay mitebiteby noho ireo marary eo aminy, mba hisorohana ny areti-mifindra, dia tsy afaka manakaiky azy ireo. Omeo fahatokisana ireo manahy ny ho aviny tsy azo antoka sy ireo manahy ny vokadratsin'izao amin’ny toe-karena sy ny asa.

Ry Renin'Andriamanitra sady Reninay, mangataha amin'Andriamanitra, Rain'ny famindram-po, ho anay, mba hitsahatra izao fitsapana mafy izao ary hiverina ny tontolon’ny fanantenana sy ny fiadanam-po. Toy ny tany Kana, italahoy ny Zanakao Masina, mba hankahery ny fianakavian'ny marary sy ireo niharam-boina, ary hanokatra ny fony hatoky.
Arovy ny mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpilatsaka an-tsitrapo, amin'izao vanim-potoanan’ny hamehana izao, izay manao vy very ny ainy hamonjy ain'olona hafa. Tohano ao amin’ny havizanany feno herim-po izy ireo ary omeo tanjaka sy hatsaram-po ary fahasalamana.
Mitoera eo anilan'ireo mikarakara ny marary, andro aman'alina, ary koa ireo pretra, izay miahy ny fanahy sy manolo-tena araka ny Evanjely, mikatsaka ny hanampy sy hanohana ny tsirairay amin'izy ireo.

Ry Virjiny Masina, hazavao ny sain'ny lehilahy sy ny vehivavy mpikaroka ara-tsiansa, mba hahita vahaolana marina izy ireo, handresena ity tsimokaretina ity.
Tohano ireo tompon’andraikitra eo amin’ny firenena, mba hiasa amim-pahendrena sy fiahiana ary fahalalahan-tanana, eo am-pamonjena ireo izay tsy mba manana akory izay tena ilaina mba hivelomana, amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny vahaolana ara-tsosialy sy ara-toekarena amim-pahiratan-tsaina sy firaisan-kina.

Ry Maria masina indrindra, hetseho ny feon'ny fieritreretana ka ny vola be ampiasaina mba hampitomboana sy hanatsarana ny fitaovam-piadiana anie hatokana hampiroborobo ny fandalinana hahafahana misoroka ny loza mitatao amin'ny ho avy.

Ry Reny tiana indrindra, ampitomboy ao amin’izao tontolo izao ny fahatsapana fa ao anatin’ny fianakaviana lehibe iray izahay, ka hahatsapa ny rohy mampiray anay rehetra, mba hanampianay hiadiana amin’ireo endrika fahantrana maro sy fahoriana ao anatin’ny firahalahiana sy firaisan-kina. Herezo izahay mba hanana finoana tsy azo hozongozonina, mba hanana fitozoana amin'ny fanompoana, ary ny faharetana amin'ny vavaka.

Ry Maria, Mpanampitamby ny malahelo, arovy sy fihino ireo zanakao rehetra ao anatin’ny safotofoto ary angataho Andriamanitra, haninjitra tànany mahefa ny zavatra rehetra mba hanafaka anay amin'ity valanaretina mahatsiravina ity, mba hahafahan'ny fiainana miverina amin'ny laoniny.

Matoky Anao izahay, ianao izay mamirapiratra amin'ny lalanay toy ny famataram-pamonjena sy fanantenana, ry be indra fo, ry mpamindra fo, ry Maria Virjiny. Amena.

Tariho ny dian'ireo mpivahiny izay maniry hivavaka sy hitia anao any amin'ireo toerana masina natokana ho anao maneran-tany, miaraka amin'ny fiantsoana maro isan-karazany izay hahatsiarovana ny fitalahoanao, meteza ho mpitari-dalana azo antoka ho an'ny rehetra. Amena"

Dikan-teny nankatoavin'i Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, Eveka Mpanampy, Arsidiosezin'Antananarivo

[Miara-dalana] Zoma 24 septambra 2021

♦ Fanamasinana ho pretra sy ho diakra, fankalazana ny taom-bolafotsin'ny FFVA, ary fitsofan-drano ireo mpitarika APV : ireo no hanamarika ny ivon'ny fankalazana ny faha-160 taona nitoriana an-kalalahana ny finoana teto Iarivo, amin'ny alahady 26 septambra izao... ♦ Nomarihana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fetin'ny Lakroa Masina, mpiaro ny Aumônerie Catholique Militaire ao amin'ny Arsidiosezin'i Toamasina... ♦ Namoaka ny laharana voalohany amin'ny tahirin-kevitra siantifika "Ilon-tsaina" ny Ivon-teorana Arrupe eny Faravohitra, eo ambany fiahian'ny Fikambanan'i Jesoa...

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...