Tsy afaka haharitra ny hiakan’ny tany sy ny antsoantson'ny mahantra, hoy ny Papa François, manentana antsika hanamarika ny herinandron’ny « Laudato Si’ » ny 16 ka hatramin’ny 24 mai 2020. Amin’io fotoana miavaka io, hiombom-po ny katolika eran’izao tontolo izao, handalina, hivavaka, miaraka hanomana ny hoavy tsara kokoa.

Miombona ao amin’ny finona isika ary mikatsaka ny soa iombonana mba hanorenana tontolo mendrika sy tsara kokoa, hoy ny Ray masina. Ka amin’izao fanamarihana ny tsingeri-taona faha-dimy ny ansiklika «  Laudato Si’ » izao no hanentanana ny paroasy, ny ankohonam-piainana mba hikatsaka ny fomba entina mamaha ny olana eo amin’ny tontolo iainana, amin’ny fandalinana io ansiklika io.

Samy afaka manamarika izany na ny tsirairay, na ny ankohonana, na ny fianakaviana, na ny Fiangonana, na ny rafi-piaraha-monina. Ny dikastera momba ny asa fampivoarana ny olona manontolo sy Mouvement catholique mondial pour le Climat et Renova+ no manomana izao hetsika izao ka toy izao ny fandaharam-potoana :

  • 16-23 mai : fiofanana sy atrikasa, mianatra sy mivoatra amin’ny alalan’ny adihevitra ampitain-davitra. Hitanao amin’ity rohy ity ny fomba fandraisana anjara amin’izany.
  • 24 mai : Andro eran-tany ho an’ny vavaka,  miaraka-mivavaka amin’ny katolika maneran-tany amin’ny mitataovovonana, amin’ity vavaka manaraka ity:

Vavaka iombononana ho an’ny tsingeri-taona faha-dimin’ny “LAUDATO SI”

Ry Andriamanitra tia anay, 

Mpahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy,

Nataonao nitovy endrika taminao izahay, ary nataonao ho mpiandry ny voaharinao sy ny tranobe iombonanay.

Nitso-drano anay ianao tamin’ny nanoloranao ny masoandro, ny rano sy ny tany miavosa mba hahafahanay mivelona,

Sokafy ny fanahinay ary hetseho ny fonay mba hahafahanay rehetra mikolo ny voahary izay nankininao taminay.

Ampio izahay mba hahatsapa fa tsy  anay irery ihany ny trano be iombonana, 

fa ho an’ny taranaka mifandimby ihany koa, ary adidinay ny miaro azy.

Enga anie izahay ho afaka hanampy ireo sahirana mitady sakafo sy ny loharanon-karena izay ilain’izy ireo.

Mitoera eo amin’ireo fadiranovana  amin’izao fotoan-tsarotra izao, indrindra amin’ireo tena mahantra sy marefo.

Afaho amin’ny tahotra sy ny ahiahy ary ny fiolonolonana izahay ary ovao ho fahatsapana  fanantenana ireny mba hahafahanay rehetra mahalala ny fiovam-po marina.

Ampio izahay mba hahay hamorona sy hifanohana eo am-piatrehana ny vokadratsin'ity valanaretina maneran-tany ity,

Omeo anay ny herim-po hanaiky ny fiovana izay ilainay amin’ny fikatsahanay ny soa iombonana,

Amin’izao  fotoana izao indrindra no tokony hahatsapanay fa iray izahay rehetra,

amin’ny ezaka hamalianay ny hiakan’ny tany sy ny antsoantson’ny mahantra

Amin’ny anaran’ny Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. 

Amen

(Dikan-teny: Fivondranam-ben'ny Evekan'i Madagasikara)

Ho any amin'i Terra dei Fuochi ny Papa François amin’io alahady io ho fanamarihana izany andro izany. Terra dei Fuochi dia faritra manelanelana an’i Naples sy Caserte, izay ahitana ireo fako sy faika misy poizina sy fandorana tsy ara-dalàna, manimba ity tany tsara sy mahafinaritra teo aloha ity.

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...